گزيده اسناد انجمن هاي ايالتي و ولايتي

در ارتباط با موضوع انجمنهاي ايالتي و ولايتي از سوي كتابخانه،‌ موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي، كتابي با عنوان « گزيده اسناد انجمنهاي ايالتي و ولايتي و به قلم مسعود كوهستاني نژاد منتشر شده است .
در اين كتاب كه جلد نهم از مجموعه «اسناد بهارستان» است، گزيده اي از اسناد انجمن هاي ايالتي و ولايتي، گردآوري و تدوين گرديده است.
منشاء پيدايش انجمن هاي ايالتي و ولايتي را بايد دربرگزاري انتخابات نخستين دوره مجلس شوراي ملي (شعبان 1324 ه. ق به بعد) جستجو كرد. اين انجمن ها، در آن هنگام، براي نظارت بر حسن جريان انتخابات تشكيل شدند و پس از برگزاري انتخابات، به كار خود ادامه دادند و با انتخاب انجمن ملي، به حراست و حفاظت از دستاوردهاي مشروطيت پرداختند. انجمن هاي ملي به تدريج فعاليت خود را گسترش داد و به گونه اي، كليه امور محلي را تحت نظارت خود درآوردند. اقبال مردم، مشروطه خواهان و دولت مركزي از اين روند، سبب ابقاي انجمن هاي ملي و تبديل نهايي آنها به انجمن هاي ايالتي و ولايتي شد. بدين ترتيب حداقل هشت ماه قبل از تصويب قانون انجمن هاي ايالتي و ولايتي در مجلس شوراي ملي، در ربيع الاول سال 1325 ه. ق، انجمن هاي مزبور تشكيل شده و به فعاليت پرداخته بودند. مجموعه حاضر، با مقدمه اي درباره چگونگي پيدايش انجمن هاي ايالتي و ولايتي و فعاليت ها و كاركردهاي آنها آ‎غاز مي شود. سپس گزيده اي از اسناد اين انجمن ها، از مناطق گوناگون ايران، هم چون آذربايجان، خراسان، كرمان، فارس، گيلان، اصفهان، كردستان و ...، در فاصله سال هاي 1327 تا 1329 ه. ق ارائه شده است .

Design: Tohid Niknami www.niknami.ir