تصوير قرارداد استقراض 2 ميليون ليره از انگلستان بر اساس پيمان 1919

تصوير قرارداد استقراض 2 ميليون ليره از انگلستان
بر اساس پيمان 1919

Design: Tohid Niknami www.niknami.ir