رياست سازمان اطلاعات و امنيت گنبد كاوس

ساعت 10 روز 14/11/2536 مجلس بحث وسئوال و پاسخ در مسجد جامع اين شهرستان [گنبد] واقع در خيابان شاهپور با شركت قريب /120 نفر ازجوانان و محصلين اين شهرستان تشكيل گرديد.دراين مجلس آقاى شيخ على بهاءالدينى فرزند احمد اظهار داشت: « اول اشخاص هستند كه خود را با شير عوضى گرفته‏اند و بخاطر حفظ استقلال و موقعيت خود و بخاطر اينكه بمردم بگويند دل شير داريم ولى در همين قدرت از هر گونه ستم بمردم خوددارى نميكنند. دوم اشخاصى كه خود را با گرگ عوضى گرفته‏اند اين گرگ صفتان كه در حال حمله به گوسفندان هستند براى پيشبرد مقاصد پليد خود بمردم حمله‏ور شده و آنها را با چنگ و دندان ميدرند. سوم اشخاصى كه خود را با سگ عوضى گرفته‏اند اين سگ صفتان سگان پاسبان هستند كه براى حفظ منافع خود و اربابانشان بهر كس پارس ميكنند. چهارم مارصفتان كه كار و مقصودشان پوشاندن حقايق بوده و هر حقيقتى را مسموم ميكنند مانند كشور استعمارگر انگلستان بخاطر اينكه از ايران چيزى بخرد رشوه زيادى دريافت ميدارد و اين كارى است كه يك كشور استعمار طلب با كشور استعمارگر تحت عنوان همكارى انجام ميدهند. پنجم خوك صفتان بخاطر اينكه بهدف و مقصودشان برسند و جامعه‏اى را بكوبند حتى از گذاشتن زنان و خواهران خود در اختيار ديگران ابائى ندارند. » ناطق آنگاه اظهار نمود « من ويلاهائى در چالوس و رامسر ديدم كه ساليانه چند روز از آنها استفاده ميشود ولى چشم خود را بسته‏اند و نمى‏بينند كه كپرنشينان بيچاره و بدبخت حتى زيلوهم ندارند واز سرما بخود مى‏پيچند يكى از سردى مى‏ميرد و ديگرى از گرسنگى بيائيد به زنده‏ها كه مرده متحركى بيش نيستند توجه كنيد متأسفانه ظلم و ستم را مى‏بينيم ولى هيچ گونه كارى انجام نميدهيم و اراده‏اى نداريم بما كه در اين مسجد نشسته‏ايم و همه مردم گنبد مرده متحرك مى‏گويند آنها كه مقاتله نمودند و مجاهدت كردند و خونهاى خود را ريختند و شربت شهادت نوشيدند بجائى رسيدند ولى ما انتظار ميكشيم كه بيشتر از اين ما را استثمار كنند و بردگى و اسارتمان بيشتر شود در صورتيكه پيشوا و رهبر و يا مرجع تقليد و ابر مردانيكه مردم را هدايت ميكنند بايد مرد باشند نه نامرد كسانيكه بي جهت بدعاى ندبه حمله و يورش ميبرند بخدا اينها شعور ندارند و فهم و دركشان بآن اندازه نيست كه بتوانند به اهميت اين دعا پى ببرند تنها دعائى كه مردم را بيدار ميكند و بر عليه استعمارگران رهنمون مينمايد و نهضتها و انقلابهاى انسانى داشته و بر ضد انقلابهاى نامقدس قيام نموده همين دعاست مردك بيشعور و نفهم تو غلط ميكنى و گُه ميخورى كه اين حرفها را بزنى » ناطق سپس اضافه نمود: « آقايان اگر شده براى گرفتن حق خود كشته شويد چون اگر از حق خود صرف نظر كنيد آنوقت است كه با ستمگران هم عقيده شده‏ايد و تو را بيشتر استثمار ميكنند چون ضعف نشان دهى تو را مستحق ظلم ميدانند كه فعلاً كه زنجير بردگى و اسارت را يك خرس بگردن ما انداخته است اكنون صبح تا شب تيرهاى زيادى به قلبهاى مان نشان ميگيرند كه ما شانه خالى ميكنيم و بقلب امام زمان اصابت ميكند. سهم هر ايرانى روزانه از نفت ايران /370 ريال است اگر شما گرفتيد من هم گرفته‏ام اكنون وضع دامپرورى و كشاورزى ايران ورشكسته است آنكس كه سوارهواپيماى اختصاصيش ميشود و در آسمان سير ميكند بفكر من و تو نيست بعد هم اين آدمهاى هروئينى ميخواهند از ناموس و شرف و مال ما دفاع كنند و استقلال كشور را حفظ نمايند وقتى اينها خود شرف و حيثيت نداشته باشند بدست خود ناموس خود را در اختيار اين و آن قرار دهند چه انتظارى هست برويد كتاب غرب زدگى جلال آل احمد را بخوانيد تا ببينيد هدف غربيها چيست » اين جلسه ساعت 1200 خاتمه يافت. شماره سند: ID=50130 منبع: روزشمار انقلاب اسلامی - کتاب 2 صفحه: 262تاریخ: 1356 / 11 / 16

Design: Tohid Niknami www.niknami.ir