عکس - حسين علاء نخست وزير ايران در حال گفت وگو با ملك فيصل دوم پادشاه عراق

حسين علاء نخست وزير ايران در حال گفت وگو با ملك فيصل دوم پادشاه عراق، در حاشيه يكي از نشستهاي پيمان بغداد

Design: Tohid Niknami www.niknami.ir