سندي از جشن‌هاي 2500 ساله

سری
گفتار راديو بغداد پيرامون عدم شركت سران كشورها در مراسم جشن دوهزار و پانصدمين
سال بنيانگذاري شاهنشاهي
راديوي مزبور در تاريخ‌هاي 15 و 16/7/50 مطالبي به شرح زير پخش نمود:
1- اليزابت دوم ملكه انگلستان كه از جانب شاه ايران براي برگزاري جشنهاي 2500 ساله شاهنشاهي به ايران دعوت شده بود اعلام نمود كه در اين جشن شركت نخواهد كرد شايان ذكر است كه رد كردن دعوت شاه از طرف ملكه انگلستان نتيجه فعاليتهاي كنفدراسيون محصلين و دانشجويان ايراني و فشار افكار عمومي مردم جهان مي‌باشد.
2- پادشاه نروژ كه بنا به دعوت شاه قرار بود در جشن 2500 ساله شاهنشاهي شركت كند اعلام داشت كه دعوت شاه ايران را رد نموده و براي شركت در اين جشن به ايران نخواهد رفت. شايان  ذكر است كه قتل و شكنجه اخير آزاديخواهان ايران باعث شده است كه مردم نروژ به شركت پادشاه در جشن سلاطين ايران اعتراض كنند و مانع شركت پادشاه نروژ در اين جشن گردند.
3- مارشال تيتو رئيس جمهوري يوگوسلاوي كه براي شركت در جشنهاي 2500 ساله‌ به ايران دعوت شده بود اين دعوت را نپذيرفته است.
4- اعليحضرت بودئن پادشاه بلژيك كه به دعوت رژيم ايران قرار بود در جشنهاي 2500 ساله شاهنشاهي شركت كند اين دعوت را رد كرد. شايان ذكر است كه در اثر فعاليتهاي دانشجويان ايران خارج از كشور فشار افكار عمومي جهانيان تا كنون بسياري از شخصيتهائي كه دعوت شده‌اند از شركت در اين جشن ضد خلقي سرباز زده‌اند.
ارزيابي خبر:
مطالب بالا از راديو بغداد پخش شده است

Design: Tohid Niknami www.niknami.ir