شاه : توقع داشتيد به ميهمانان خارجي نان و ترب بدهم ؟


انتقادات مردم از برگزاري جشنهاي 2500 ساله  شاه را آزرده و خشمگين كرد و باعث شد كه بگويد «مردم از ما چه شكايتي دارند؟ كه ما چند ضيافت براي 50 نفر از سران كشورها داده ايم؟ مگر مي شد كه به آن ها نان و ترب داد؟ خدارا شكر كه دربار شاهنشاهي ايران قدرت پرداخت بهاي خدمات "رستوران ماكسيم" را دارد. به هر حال مطمئن باشيد كه ماكسيم سود كلاني از اينجا نبرده است. در هر صورت اين بزرگ ترين گردهمايي سران كشورها در تاريخ بوده است.»

شير و عقاب ، جيمز.ا.بيل ترجمه دكتر فروزنده برليان(جهانشاهي) ، نشر فاخته ، 1371 ، ص 255

Design: Tohid Niknami www.niknami.ir