شاه : جشن هاي 2500ساله حيثيت ايران را افزايش داد!

شاه در مقابل مطالب انتقادي مطبوعات خارجي معمولا جواب مي داد: مخارج برگزاري جشن هاي 2500سال آنچنان كه تصور مي شود زايد و غير ضروري نبوده است. چون غير از اجراي بعضي طرح هاي عمراني مثل: ساختن مدرسه، برق رساني به روستاها، جاده سازي و توسعه مخابرات چادرهاي نصب شده در تخت جمشيد نيز براي برگزاري مراسم مختلف در آينده مورد استفاده خواهد بود و از همه مهمتر اينكه برگزاري اين جشن ها
حيثيت ايران را نيز افزايش داده است چون تخت جمشيد به مدت سه روز تبديل به يك مجمع جهاني شد كه در آن روساي كشورها و دولت هاي دنيا توانستند گرد هم جمع شوند و مسائل خود را با يكديگر در ميان بگذارند.                                                                                   

سقوط شاه ، فريدون هويدا ، ترجمه ح.ا.مهران ، انتشارات اطلاعات ، تهران ، 1365 ص 118 و 119

Design: Tohid Niknami www.niknami.ir