اولين آتش نشاني ايران در تبريز دائر شد

با نگاهي به اسناد و مدارك موجود درباره تاريخچه تأسيس نخستين آتش نشاني به اين نتيجه مي‌رسيم كه در سال1221 هجري شمسي زماني كه تبريز در تصرف نيروهاي اشغالگر روسي قرار داشت، اين كشور استعمارگر نه به دليل ارائه خدمت به مردم بلكه براي منافع اقتصادي و سياسي نيروهاي وابسته به خود اقدام به ايجاد يك واحد آتش نشاني در تبريز كرد؛ به همين دليل تبريز را مي‌توان نخستين شهر داراي آتش نشاني در كشور دانست. «برج يانقين» كه نماد برج آتش نشاني‌هاي كشور است، نزديك به يك قرن پيش در محوطه اطفائيه قديم و سازمان آتش نشاني فعلي بنا نهاده شد كه نقش ديده باني و خبري را ايفا كرد و امروز يك اثر تاريخي به حساب مي‌آيد. 

خبرگزاري فارس ، 6 مهر 1386

Design: Tohid Niknami www.niknami.ir