انجمن عفاف زنانه


اولين انجمن زنان در ايران پس از برقراري مشروطه تشكيل شد. اين انجمن را همسر ميرزا حسن رشديه در 1326هـ . ق در محل ساختمان مدرسه پرورش دختران که در خانه استيجاري محسن خان نطنزي ملقب به معاون ديوان بود، مجاور سقاخانه نوروزخان، تاسيس کرد. اهداف ذکرشده براي انجمن، پرورش دختران دبستاني و ايجاد زمينه براي مشارکت بيشتر زنان در امور اجتماعي و سياسي بود. در اين زمينه، فعاليتهايي چون، ايجاد مدرسه دخترانه، ترويج استفاده از البسه وطني، تحريم کالاهاي خارجي به منظور مقابله با نفوذ بيگانگان در ايران و تبليغ مشروطيت.... را سرلوحه کارهاي خود قرار مي‏داد. متاسفانه اين انجمن به دليل فاصله گرفتن عملکرد اعضا با اهداف اوليه خود در ادامه کار، و طرح موضوعاتي که با احساسات و عواطف مذهبي جامعه چندان همخواني نداشت، نظير زمزمه‏هايي درباره محدوديت حجاب، با مخالفتهايي از جانب برخي از علما و مردم عادي و به دليل طرح مباني مشروطه‏خواهي با مخالفت اعضاي حکومتي مواجه و توسط مامورين حاکم تهران تعطيل شد.کشمکش براي گشايش مجدد و بستن آن تا مدتي ادامه داشت تا بالاخره به تعطيلي کلي آن انجاميد.
 

موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

Design: Tohid Niknami www.niknami.ir