زنان و استقلال وطن


  شيخ شامل از رهبران مذهبي و مبارز ملي ايران در قفقاز بود. هنوز هم آوازه رشادتهاي ايشان، بر زبان مردم آن سامان است. شيخ شامل مبارز در راه استقلال منطقه قفقاز، براي حفظ تماميت ارضي ايران، بعد از مبارزات بسيار به دست تزارها اسير مي‌شود. خواهر وي فاطمه خانم دنباله مبارزات برادر را عليه تزاريسم روسيه ادامه داده و همگام با ديگر زنان مجاهد آن منطقه با سالدات هاي روسيه مي‌جنگد. سرانجام پس از وارد آوردن آسيبهاي بسيار به لشکر دشمن و در هنگام محاصره کشته مي‌شود. در بعضي منابع نقل است که براي آنکه زنده به دست ايشان نيفتد خود را مي‌کشد. 

موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

Design: Tohid Niknami www.niknami.ir