كشف حجاب در شيراز

... دور جديد و علني كشف حجاب رسما از سال 1313 آغاز شد . در اين سال در يكي از شبها مجلس سخنراني با حضور وزير معارف در مدرسه شاپور شيراز برپا شد. رژيم پهلوي كه همچنان مبارزه با حجاب را ادامه مي داد، اين بار جشنهاي شيراز را در سال 1313 هـ .ش برگزار كرد. اين مجلس در مدرسه شاهپور توسط ميرزا علي اصغرخان حكمت شيرازي (وزير معارف و فرهنگ) منعقد گرديد و روز پنجشنبه بعدازظهر (ذي حجة) حدود 30 تا 40 نفر زن و دختر بدون چادر به رقص و پايكوبي پرداختند. اين اقدام خشم ملت را برانگيخت. مردم مذهبي شيراز، فرداي آن شب در مسجد وكيل اجتماع كردند. «سيد حسام الدين فالي» روحاني سرشناس و متعهد شيراز، دست از جان شسته، بالاي منبر رفت و با خروش و فرياد، مردم را به هوشياري در مقابل توطئه هاي رضاخان فرا خواند. اعتراض وي به فساد و فحشا بي جواب نماند و مأموران رضاخان، او را دستگير كردند. اخبار شيراز به شهرهاي قم و مشهد و تبريز رسيد. در تبريز سيد ابوالحسن انگجي و آقاميرزا صادق آقا در اعتراض به روند اسلام زدايي قيام مي كنند. ليكن عمال رضاخان آن دو را نيز دستگير و تبعيد كردند و ...  

تبيان

Design: Tohid Niknami www.niknami.ir