مكاني به نام «چادرخانه»

در كاخ گلستان مكاني وجود دارد به نام «چادرخانه» که دارای سردر و فضایی سرپوشیده است. اين مكان بین عمارت بادگیر و تالار الماس قرار دارد و محل نگهداری چادرهای سلطنتی مورد استفاده شاهان قاجار بوده است . ایل قاجار به زندگی در خارج از ساختمان و در زیر چادر علاقه فراوان داشتند . در دوره سلطنت قاجاریه مرتبا سفرهای خارج از شهر همراه با عده فراوانی از خدمه صورت می گرفته است و به این دلیل چادرهای زیادی مورد استفاده بوده است .اعتمادالسلطنه که در بیشتر این مسافرت ها همراه ناصرالدین شاه بود به حالت شکایت گونه در خاطرات خود از این سفرهای فراوان و پرخرج شاه یاد می کند :« نمی دانم این قبیل شکار رفتن ها در سی سال قبل از این نزد عقلا معمول بود ، اما حالا که سن مبارک ماشاء الله قریب به هفتاد است و البته پنج هزار قوش و میش شکار کرده اند و سی چهل پلنگ کشته اند و بیشتر از یک کرور طیور دیگر ، چه میل و رغبتی است که این قسم شکارهای پر زحمت دارند .»
 

 

Design: Tohid Niknami www.niknami.ir