پیمان سعدآباد ، سرپوشی بر قرارداد واگذاری هرات

هفدهم تيرماه 1316 ميان ايران، تركيه، عراق و افغانستان يك پيمان عدم تجاوز امضا شد كه چون دركاخ سعدآباد (تجريش) امضا شده بود به پيمان سعدآباد معروف شد .وزيران امور خارجه افغانستان، تركيه و عراق براي اين منظور به تهران آمده بودند. رسانه هاي آلمان دو سال و چند ماه بعد و پس از آغاز جـنگ جهاني دوم مــدعي شدند كه اين پيمان طبق نقشه انگليسي ها منعقد شده بود تا رضاشاه پهلوي در اجراي انديشه «احياي ايران زمين»، با كمك گرفتن از آلمان و احيانا سازش با مسكو و آنکارا، در صدد ضميمه كردن افغانستان و شرق رود دجله به ايران برنيايد. دولت لندن گمان مي کرد که با پيمان سعدآباد خواهد توانست شرايط مندرج در قرارداد مورخ چهارم مارس 1857 پاريس را منتفي و دست کم کمرنگ کند!

منبع روزنامه اطلاعات 17 تیر 1352

Design: Tohid Niknami www.niknami.ir