گذرستان :: سخن نخست ...

  سخن نخست ...

  پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تشكيل نظام جمهوري اسلامي در ايران ، توطئه‌هاي همه قدرتهايي كه با سقوط شاه منافعشان در ايران و در منطقه خليج فارس به مخاطره افتاده بود عليه نظام نوپاي ايران آغاز شد . در چنين شرايطي آمريكائيها و متحدان غربي و منطقه‌اي‌شان از جمله رژيم صهيونيستي و حكومت صدام حسين در صدد برآمدند با تجهيز و تقويت گروهك ها و جريانات ضد انقلاب و فعال ساختن آنها در جامعه ، انقلاب را در بدو ظهورش با بحران مواجه ساخته و جمهوري اسلامي برآمده از آن را به زانو در آورند .
در اين رابطه گروههاي ضد انقلاب كه از فرداي سقوط شاه با حيله و تزوير و ادعاي خلقي بودن تلاش داشتند خود را انقلابي معرفي كنند در همان سالهاي آغازين پس از پيروزي انقلاب اسلامي نقاب از چهره گرفته و هريك به شكلي مسير براندازي نظام را در پيش گرفتند . اين گروهها كه در جريان حوادث انقلاب از موقعيت سوء استفاده كرده و به جمع آوري و غارت و سرقت سلاح و مهمات موجود در پادگانها پرداخته بودند با سلب آرامش و آسايش و امنيت از مردم ، شروع به بمب گذاري در شهرها و كشتن مردم عادي و ترور روحانيت مبارز و انقلابي نمودند و با به شهادت رساندن شخصيتهاي برجسته‌اي چون استاد مطهري ، دكتر بهشتي ، دكتر مفتح ، ائمه جمعه و محراب ، چهره هاي سياسي و نظامي و ... تلاش كردند تا به زعم خود انقلاب و نظام را از وجود شخصيتهاي بزرگ و تاثيرگذار و پر نفوذ خالي كرده زمينه به سقوط كشاندن آن را فراهم سازند .
   طي سالهاي اول انقلاب شاهد وقوع صدها مورد از اينگونه سوء قصدها ، ترورها و خونريزي ها در سطح شهرها بوديم ؛ حوادثي كه يا با حمايت علني دشمنان جمهوري اسلامي در عرصه بين المللي و يا با سكوت توام با رضايت آنها مواجه شده و به نوعي حمايت آنها از پديده شوم «تروريسم» را نشان مي‌داد . بسياري از رسانه‌هاي گروهي جهان در آن سالها از جمهوري اسلامي ايران به عنوان بزرگترين قرباني تروريسمي كه غربي ها فقط ادعاي مبارزه با آن را داشته‌اند ياد كرده اند .
 مجموعه حاضر كه به بهانه حوادث تروريستي سالهاي اول انقلاب گردآوري شده تنها دو نمونه از اين حوادث را كه طي دو روز متوالي به وقوع پيوسته يعني حادثه ششم تير مسجد ابوذر و ترور نافرجام آيت الله خامنه‌اي و همچنين حادثه جانخراش هفتم تير و به شهادت رساندن آيت الله دكتر بهشتي و 72 تن از ياران امام راحل را مورد بحث و بررسي قرار داده است ....

Design: Tohid Niknami www.niknami.ir