اسامی شهداء قیام سی ام تیر 1331


سي‌ام تيرماه 1331 خورشيدي روزي بزرگ ، در تاريخ ملتي سترگ به شمار می رود . در آن روز تاريخي ، بنا به سنت انقلاب مشروطيت ايران ، كانون زورآزمايي مردم با حاکمان فاسد ، ميدان بهارستان بود . اما در روز سی ام تیر مردم به دعوت آیت الله کاشانی رويارويي خود را با نظام پهلوی در ميدان ارگ و سبزه ميدان تهران متمرکز کردند . البته افزون بر تهران ، ديگر شهرهاي كشور نیز در سطحی محدودتر ، صحنه‌ي برخورد ارتش شاه با مردم بود .
در آن روز تاريخي،بيست و پنج تن از بهترين فرزندان اين سرزمين در تهران و گروهي نيز در ديگر شهرهاي ميهن ما ، به افتخار شهادت نائل شدند. مجلس شوراي ملي براي ارج‌گذاري و تعظيم برابر خون شهيدان سي‌ام تيرماه ، با راي همه‌گير خود ، عنوان پرافتخار « شهيد راه وطن » را به آنان ، تقديم نمود .
اسامی این شهدا  به ترتیب شماره قبرشان در آرامگاه ابن باویه شهری ری به شرح ذیل می باشد:
1- شهيد اسماعيل عينك‌چي فرزند علي‌محمد
2- شهيد جبار سفيدگر رشيدي فرزند آقابالا
3- شهيد محمد ابراهيم قاسمي فرزند يارعلي
4- شيهد رستمي كلخوران
5- شيهد اصغر اسكندريان فرزند قاسم
6- شيهد گمنام  
7- شيهد  رستم زينعلي تهراني
8- شيهد محمدسرندي نژاد
9- شيهد عباس لوءلوء
10- شيهد نوروز كفايي فرزند مبارك
11- شيهد پرويز رجالي فرزند محمد
12- شيهد گمنام
13- شيهد علي‌اكبر جهان‌فر
14- شيهد حسن نيكوسخن فرزند حسين
15- شيهد محمود يموتي
16- شيهد اسماعيل صلواتي
17- شيهد كاظم محبي
18- شيهد سعدي اسكندي ميرحسيني فرزند سعيد
19- شيهد ابوالقاسم بنكدار فرزند محمدجعفر
20- شيهد گمنام
21- شيهد قدرت‌الله سليمي فرزند نصرالله
22- شيهد گمنام
23- شيهد گمنام
24- شيهد رضي دستخوش فرزند حسين
25- شيهد هوشنگ رحمت‌الله رضيان فرزند مهدي

Design: Tohid Niknami www.niknami.ir