هوشنگ آموزگار

هوشنگ آموزگار برادر دیگر جمشید  در 1300 در تهران تولد یافت. پس از انجام تحصیلات ابتدائى و متوسطه وارد دانشكده‏ حقوق تهران شد و پس از طى دوره‏ دانشكده‏ مزبور در رشته‏ اقتصاد درجه‏ لیسانس گرفت و به استخدام در بانك ملى درآمد. پس از چند سال خدمت در بانك ملى به انگلستان اعزام شد و در میدلند بانك به كارآموزى و تمرین بانكدارى پرداخت. پس از مراجعت چند سالى در بانك اشتغال به خدمت داشت و به ریاست كتابخانه منصوب گردید. در 1334 براى طى دوره‏ى فوق لیسانس به مؤسسه‏ علوم ادارى معرفى گردیده و دوره‏ مزبور را پایان داد. آموزگار چندى در دبیرخانه‏ سنتو در آنكارا مشغول خدمت بود بعد به روابط عمومى سازمان اوپك در اطریش انتقال یافت. مدتى هم از مدیران سازمان جلب سیاحان بود. وى در جوانى با دختر مشیرهمایون شهردار ازدواج كرد و صاحب دو فرزند شد.

راسخون

Design: Tohid Niknami www.niknami.ir