روزشمار کارنامه سیاسی مظفر بقایی


چهارم تیر 1290 ش. تولد مظفر بقایی
- 1296 -  ش. تحصیل در مدرسه نصرت ملی
- 1300 -  ورود به تهران همراه با پدر
- 1300- 1308 -  تحصیل در مدارس سیروس، ادب و دارالفنون
- 1308 - اعزام به فرانسه برای ادامه تحصیل
- 1311 - ملاقات با علیاكبرخان داور در سویس
- 1312 -  بازگشت موقت به تهران
- 1313 - درگذشت میرزاشهاب راوری
- بهمن 1317 بازگشت به ایران
- یکم مهر 1318 اعزام به خدمت سربازی
- شهریور 1320 خاتمه دوره سربازی
- آذر 1320 استخدام در گروه فلسفه دانشگاه تهران
- 1321 همكاری در تأسیس حزب اتحاد ملی
- 1322 خروج از حزب اتحاد ملی
- 1323 ریاست فرهنگ كرمان
- 1324 تدریس در انجمن ایرانشناسی
- 18 اردیبهشت 1324 تسلیم ارتش نازی
- 21 آذر 1324 اعلام جمهوری خودمختار آذربایجان
- 5 فروردین 1325 خروج نیروهای شوروی از ایران
- اوایل خرداد 1325 تأسیس حزب دمكرات قوام با مشاركت بقایی
- 21 آذر 1325 شكست جمهوری خودمختار آذربایجان
- 14 تیر 1326 سوگند بقایی به وفاداری به قوام
- 25 تیر 1326 آغاز به كار مجلس پانزدهم با حضور بقایی
- 28 مرداد 1326 خروج بقایی از حزب دمكرات قوام
- آذر 1326 اشغال باشگاه حزب دمكرات توسط بقایی، محمدعلی مسعودی، عبدالحسین راجی و خسرو هدایت
- 15 همن 1327 ترور شاه و متهم كردن حزب توده به دخالت در آن - غیر قانونی شدن فعالیت حزب توده و دستگیری رهبران آن
- 25 خرداد 1325 نامه احمد قوام به شاه و اعتراض به حملات او علیه خود
- 2 تیر 1327 امضاء قرارداد گس - گلشاییان
- 23 فروردین تا 14 اردیبهشت 1328، استیضاح دولت ساعد توسط بقایی و عده‌ای دیگر
- 22 شهریور 1328 انتشار روزنامه شاهد به مدیریت علی زهری و سردبیری عیسی سپهبدی
- 22 مهر 1328 تحصن بقایی و هیجده تن دیگر در دربار
- اول آبانماه 1328 تأسیس جبهه ملی ایران با حضور بقایی
- آبان 1328 تأسیس سازمان نظارت بر آزادی انتخابات به ریاست بقایی
- دی ماه 1328 بازداشت بقایی به اتهام مشاركت در قتل عبدالحسین هژیر وزیر دربار
- خرداد 1329 ملاقات عیسی سپهبدی با رزم‌آراء و توضیح مخالفت بقایی با نخست‌وزیری او
- متهم كردن رزم‌آراء به نقش او در فرار رهبران حزب توده و خسرو روزبه از زندان
- پنجم تیر 1329 تشكیل دولت حاجیعلی رزم‌آراء
- چهارم آذر 1329 پیشنهاد ملی شدن نفت سوی نمایندگان جبهه ملی
- 16 اسفند 1329 ترور رزم‌آراء
- 24 اسفند 1329 تصویب ملی شدن نفت در مجلس شانزدهم
- 29 اسفند 1329 تصویب ملی شدن نفت در مجلس سنا
- 6 اردیبهشت 1330 تشكیل دولت دكتر محمد مصدق
- نیمه دوم اردیبهشت 1330 تشكیل حزب زحمتكشان ملت ایران به رهبری بقایی
- 29 اردیبشهت 1330 نامه احمد فردید به بقایی
- خرداد 1330 كشف اسناد خانه سدان
- 23 تیر 1330 سفر اورل هریمن به تهران و قتل تعدادی از تظاهركنندگان علیه او
- 14 آذر 1330 تظاهرات سازمان جوانان حزب توده
- 22 دی 1330 انتخابات دوره هفدهم مجلس شورای ملی
- اسفند 1330 توصیه بقایی برای فروش نفت به یك كنسرسیوم بین المللی
- 8  فروردین 1331 تظاهرات سازمان جوانان حزب توده و واكنش سازمان نظامی حزب زحمتكشان
- خرداد 1331 حضور بقایی در دادگاه لاهه همراه با مصدق
- 25 تیر 1331 استعفای مصدق از نخست‌وزیری، ملاقات عیسی سپهبدی با قوام
- 25 تیر 1331 نامه سپبهدی به بقایی در مورد ضرورت اتمام حجت با مصدق
- 29 تیر 1331 پخش اعلامیه قوام كه توسط مورخ‌الدوله نوشته شده بود از رادیو تهران
- 30 تیر 1331 كشتار تظاهر كنندگان علیه دربار
- 31 تیر 1331 بازگشت مصدق به نخست‌وزیری
- 28 مرداد 1331 نامه علی زهری به بقایی برای جداكردن علنی راه خود از مصدق
- اوایل شهریور 1331 كشف شبكه كودتای سازمان افسران بازنشسته
- 30 مهر 1331 قطع روابط سیاسی ایران و انگلیس
- بهمن 1331 شورش ابوالقاسم خان بختیاری
- 9 اسفند 1331 توطئه قتل مصدق در دربار
- اسفند 1331 تشكیل هیئت هشت نفری حل اختلاف دربار و مصدق با حضور بقایی
- 2 اردیبهشت 1332 ربودن و قتل افشارطوس رییس شهربانی
- خرداد 1332 استیضاح مصدق توسط بقایی و علی زهری به اتهام شكنجه مجرمین به قتل افشارطوس
- 23 تیر 1332 استعفای فراكسیون نهضت ملی از مجلس هفدهم
- 18 مرداد 1332 انحلال مجلس هفدهم و سلب مصونیت سیاسی بقایی
- 25 مرداد 1332 شكست توطئه كودتای زاهدی و دستگیری بقایی
- 28 مرداد 1332 سقوط دولت مصدق و آزادی بقایی از بازداشت
- مهر 1332 نطق آنتونی ایدن برای برقراری مجدد روابط ایران و انگلیس
- آذر 1332 برقراری مجدد روابط ایران و انگلیس
- 16 آذر 1332 ورود ریچارد نیكسون و قتل سه دانشجوی دانشكده فنی دانشگاه تهران
- آذر 1332 آغاز اختلافات طرفدارن بقایی در حزب زحمتكشان
- اسفند 1332 انتخابات مجلس هجدهم و مخالفت بقایی با آن
- خرداد 1333 دستگیری بقایی در كرمان به اتهام اغتشاش و ارعاب
- 28 مرداد 1333 جشن سالگرد كودتا در حزب زحمتكشان و مخالفت برخی از اعضاء
- فروردین 1334 استعفای زاهدی از نخست‌وزیری و انتصاب حسین علاء
- آذر 1334 بازگشت بقایی از زاهدان به تهران
- آذر 1334 دستگیری بقایی به اتهام مشاركت در قتل رزم‌آراء و تبرئه وی
- اسفند 1335 تأسیس ساواك
- فروردین 1336 سقوط دولت علاء و تشكیل دولت اقبال
- شهریور 1336 مسافرت رفیعزاده به امریكا برای ادامه تحصیل
- اسفند 1336 شكست كودتای ولی‌الله قره‌نی
- 1337- 1338 ورود اعضای حزب زحمتكشان به احزاب ملیون و مردم به تشویق بقایی
- شهریور 1339 خروج بقایی از انزوای سیاسی
- 1339 تأسیس سازمان نگهبانان آزادی برای مبارزه علیه اقبال
- 6 اسفند 1339 حمله به اقبال در دانشگاه تهران و دستگیری بقایی به اتهام اخلال در نظم عمومی
- تیر 1341 سقوط دولت امینی و انتصاب اسدالله علم
- مرداد 1341 تشكیل نخستین كنگره حزب زحمتكشان در اصفهان
- مخالفت بقایی با رفراندوم ششم بهمن 1341
- آغاز اختلافات جناح مذهبی حزب زحمتكشان با روشهای سیاسی بقایی
- 15 خرداد 1342 و سكوت بقایی در قبال این حادثه
- 15 تیر 1342 انتشار جزوه‌ای از سوی حزب زحمتكشان در حمله به علم
- شهریور 1342 نامه بقایی به شاه در مورد ضرورت اجرای قانون اساسی
- 3 آذر 1342 نامه سیدحسن آیت به بقایی و انتقاد از مشی سیاسی او
- اسفند 1342 تحریم جشن عید نوروز سال 1343 در اعتراض به دولت وقت
- تیر 1343 تأسیس شعبه مخفی حزب زحمتكشان
- 13 آبان 1343 تبعید امام خمینی به تركیه
- 21 فروردین 1343 ترور شاه در كاخ مرمر
- تیر 1340 اعتراضات سرهنگ لطیف بیگلری به تخلفات از قانون اساسی
- 1348 بازنشستگی بقایی از دانشگاه تهران
- اسفند 1353 اعتراض بقایی به تشكیل حزب واحد رستاخیز
- اسفند 1354 اعتراض بقایی به تغییر مبدأ تاریخ ایران به شاهنشاهی
- خرداد 1356 بیانیه حزب زحمتكشان در مورد ضرورت اجرای قانون اساسی
- آذر 1356 نامه به سولیوان سفیر كبیر امریكا در ایران
- دی 1356 نامه به دادستان كل كشور در اعتراض به دولت آموزگار
- اردیبهشت 1357 بیانیه حزب زحمتكشان و مخالفت با حركات انقلابی در ایران
- شهریور 1357 مخالفت با دولت شریف امامی و اعتراض به مردم برای شركت در تظاهرات 17  شهریور
- آبان 1357 تلاش برای نخست‌وزیری بقایی
- بیانیه‌های حزب زحمتكشان در مورد نحوه مهار حركات انقلابی
- ملاقات بقایی و شاه و اعلام آمادگی برای نخست‌وزیری
- دی 1357 مخالفت با دولت شاپور بختیار
- بهمن 1357 بیانیه‌های بقایی در مورد حمایت از «جنبش مذهبی» مردم ایران
- دوم دی 1358 اعلام بازنشستگی سیاسی بقایی
- 13 اردیبشهت 1359 نامه احمد احرار به بقایی در مورد تحركات ضدانقلاب سلطنت‌طلب در پاریس
- 25 اردیبشهت 1359 نامه احمد احرار در مورد حوادث خارج كشور
- 21 تیر 1359 دستگیری بقایی در كرمان به اتهام مشاركت در كودتای نوژه
- اوایل 1364 انتشار وصیت نامه سیاسی بقایی توسط رفیعزاده در امریكا با عنوان «آنكه گفت نه»
- مرداد 1364 پخش برنامه تلویزیونی شبكه چهار انگلیس و ادعای یك مقام سابق اطلاعاتی بریتانیا در مورد نقش MI6 و بقایی در طراحی ربودن و قتل افشارطوس
- 27 دی 1364 مسافرت بقایی به آمریكا
- آبان 1365 بازگشت بقایی به ایران
- اول فروردین 1366 دستگیری بقایی در كرمان
- 26 آبان 1366 درگذشت بقایی

دکتر حسین آبادیان، زندگینامه سیاسی دكتر مظفر بقایی، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، صفحه 705

Design: Tohid Niknami www.niknami.ir