عکس - جمعي از نظامين بلندپايه كشورهاي عضو سنتو در ديدار با ازهاري رئيس ستاد ارتش ايران

جمعي از نظامين بلندپايه كشورهاي عضو سنتو در ديدار با ازهاري رئيس ستاد ارتش ايران

Design: Tohid Niknami www.niknami.ir