تاييد مقام علمي شهيد نواب صفوي توسط آيت‌الله طالقاني

شواهد تاريخي حاكي از آنند كه رابطه شهيد نواب صفوي و آيت‌الله طالقاني بسيار نزديك و صميمي بوده و غير از اين وجوه مشترك اخلاقي و اعتقادي در دوره‌هايي كه ديگران به علت خوف از رژيم ستمشاهي از هرگونه همكاري با فدائيان اسلام و به ويژه شخص نواب اجتناب مي‌كردند، مرحوم طالقاني با به خطر انداختن خود و اعضاي خانواده‌اش ايشان را در منزل خود و يك بار هم در طالقان مخفي كرد. در سال 1324، در پي تكفير شهيد نواب، توسط عده‌اي از دانشجويان دانشكده معقول و منقول (الهيات كنوني)، او خطاب به مرحوم ميرزا مهدي احمدي آشتياني ملقب به فيلسوف شرق‌، عباراتي را كه در سند آمده است، نگاشت و در مقام يك استاد آگاه نظر ايشان را درباره صلاحيت خود جويا شد. مرحوم فاضل توني و آيت‌الله طالقاني نيز بر اين مرقومه، حاشيه‌اي نوشتند كه به ويژه شايسته است مطمح نظر كساني قرار گيرد كه با تظاهر به ملي‌گرائي و اصلاح طلبي، انديشه مرحوم طالقاني را مصادره به مطلوب كرده و در عين حال به تشكيك درباره مكانت علمي مرحوم نواب پرداخته‌اند در اين سند آيت‌الله طالقاني در ذيل نامه شهيد نواب آورده‌‌اند:

بسم‌الله الرحمن الرحيم

 مدارج كمالات و مقامات علمي فاضل محترم آقاي نواب صفوي از تصديق بنده بي‌نياز است. متن درخواست و سوابق تحصيلات ايشان بهترين گواه است. الاحقر محمود الحسيني طالقاني (منبع: هفته نامه يالثارات الحسين عليه السلام)

Design: Tohid Niknami www.niknami.ir